Noi prețuri pentru parcările cu plată (+7 străzi) și de reședință. Rezervări online. Ce alte modificări se fac

Merigo

Atenție, șoferi! Primăria Bistrița a pus în consultare publică Proiectul de hotărâre privind aprobarea regulamentelor pentru administrarea parcărilor, cu plată şi de reşedinţă, amenajate în municipiu, cu intenţia de a-l supune ulterior analizei şi aprobării Consiliului Local.

Iată ce modificări se vor face și cum explică Primăria Bistrița:

”În anul 2009, prin Hotărârea Consiliului Local s-a aprobat administrarea şi amenajarea parcărilor situate pe domeniul public, precum şi Regulamentul de organizare şi funcţionare a sistemului de parcare cu plată şi cel de atribuire a locurilor de parcare din parcările de reşedinţă. Odată cu implementarea celor două regulamente au fost întâlnite situaţii care nu au fost prevăzute iniţial şi au fost înregistrate sesizări şi propuneri cu privire la modificarea unor prevederi ale regulamentelor, acestea suferind modificări şi completări, fiind înlocuite în anul 2012. Până la data adoptării ultimei modificări a prezentei hotărâri, respectiv martie 2012, erau atribuite un număr de 4.300 locuri de parcare, iar în perioada 2012-2016 au mai fost atribuite aproximativ 5.500 de locuri de parcare de reşedinţă în diferite zone ale municipiului. Cetăţenii care au participat la şedinţele de atribuire, precum şi cei  care utilizează locurile de parcare, au depus sesizări cu privire la diverse probleme întâlnite, astfel considerăm necesară actualizarea celor două regulamente.

Cea mai importantă propunere de modificare este cea de actualizare a tarifelor practicate, respectiv a celor aferente abonamentelor de parcare şi a contractelor de rezervare, care nu au mai fost modificate din anul 2009, în scopul eficientizării sistemului de parcare, precum și pentru a descuraja traficul rutier în zona centrală. Astfel, raportat la taxele de parcare percepute în alte municipii din ţară, respectiv Cluj-Napoca, Târgu Mureş şi Oradea, propunem majorarea taxelor pentru 30 min. şi 1 oră de staţionare în parcările publice din municipiul Bistriţa, respectiv de la 0,50 bani la 1 leu pentru 30 minute şi de la 1 leu la 2 lei pentru 1 oră, acestea rămânând mai mici decât în municipiile mai sus menţionate, unde tariful pentru 30 de minute variază de la 1,3 lei la 2 lei şi cel orar de la 2,60 lei la 4 lei.

Raportat la taxa de 5 lei/zi de staţionare, care rămâne nemodificată, s-a calculat valoarea abonamentelor pornind de la suma pe care ar trebui să o achite o  persoană care foloseşte o parcare cu plată zilnic, 20 zile/lună, zilele lucrătoare. Rezultă astfel o sumă de 100 lei/lună, 300 lei/trimestru, 600 lei/semestru şi 1.200/an. Având în vedere că prin cumpărarea unui abonament s-ar plăti în avans aceste sume, propunem ca valoarea unui abonament lunar să fie de doar 70 lei în loc de 100 lei, 180 lei pentru cel trimestrial, în loc de 300 lei, 250 pentru cel semestrial în loc de 600 lei şi 480 lei pentru cel anual în loc de 1.200 lei.

Pentru contractele de rezervare a locurilor de parcare, propunem un tarif de 1.200 lei/loc de parcare/an, faţă de 600 lei/an aprobat în anul 2009, conform calculului menţionat mai sus, prin rezervare agenţii economici beneficiind de un loc de parcare anume, în faţa sediului şi de rezervarea acestuia prin amplasarea unei tăbliţe de rezervare. Anexa cu privire la parcările cu plată propuse a fi amenajate cu această destinaţie a fost completată cu un număr de 7 zone de parcare, respectiv strada Nicolae Titulescu, George Coşbuc, Ursului, Crinilor, Alba Iulia, B-dul Republicii şi Gării, în faţa magazinului Francesca. Acestea vor fi considerate parcări cu plată după amenajare, care va cuprinde trasarea, montarea indicatoarelor de informare şi a aparatelor de taxare, după caz.

Cele mai importante propuneri cu privire la Regulamentul de atribuire a locurilor de parcare din parcările de reşedinţă din municipiul Bistriţa sunt cele cu privire la modificarea ordinii de priorităţi în baza căreia sunt analizate solicitările pentru locuri de parcare de reşedinţă, după cum urmează:

– la prioritatea I.A. vor intra persoanele fizice care dețin un spațiu de locuit în zona parcării care face obiectul procedurii de atribuire şi care deţin în proprietate sau folosinţă un autoturism/autoutilitară înscrisă în municipiul Bistriţa sau în altă localitate din ţară. Persoanele care solicită loc de parcare pentru un autoturism înmatriculat în altă localitate intră la această prioritate cu condiţia ca impozitul pentru autoturism să fie achitat la Direcţia Venituri din municipiul Bistriţa.  Iniţial puteau fi încadrate la această prioritate doar persoanele fizice care deţin un autoturism înscris la adresa de domiciliu a solicitantului sau la altă adresă din municipiu.

– la prioritatea a II-a vor intra persoane juridice care dețin un spaţiu, cu destinaţia de locuinţă sau cu altă destinaţie, în blocurile de locuit din zona parcării de reşedinţă şi care deţin un autoturism/autoutilitară înscris în municipiul Bistriţa sau în altă localitate din ţară. Persoanele care solicită loc de parcare pentru un autoturism înmatriculat în altă localitate intră la această prioritate cu condiţia ca impozitul pentru autoturism să fie achitat la Direcţia Venituri din municipiul Bistriţa. Modificarea a intervenit ca urmare a introducerii solicitanţilor care deţin autoturisme înscrise în străinătate la prioritatea a IV-a.

– la prioritatea a III-a vor intra persoanele fizice sau juridice care deţin un spaţiu, cu destinaţia de locuinţă sau cu altă destinaţie, în blocurile de locuit din zona parcării de reşedinţă şi care solicită loc de parcare pentru al doilea autoturism/autoutilitară deținut, sau pentru mai multe, care în regulamentul anterior erau încadraţi la prioritatea a IV-a.

– la prioritatea a IV-a intră persoanele care au autoturisme înscrise în străinătate şi care în vechiul regulament erau încadraţi la prioritatea a III-a.

Prin noul regulament propunem şi majorarea tarifelor aprobate anterior, respectiv la 15 lei/loc de parcare/lună pentru persoane fizice, 35 lei/loc de parcare/lună pentru persoane juridice şi 20 lei/loc de parcare/lună pentru persoanele care solicită loc de parcare pentru al doilea sau mai multe autovehicule, motivat de faptul că nu a mai  intervenit o modificare a acestora din anul 2009.

Datorită faptului că în bugetul local al municipiului Bistriţa sunt cuprinse sume în vederea amenajării în viitorul apropiat a unor parcări de reşedinţă acoperite, în zonele unde se pretează acest lucru, astfel că este necesară instituirea unui tarif de bază aferent utilizării acestor locuri. Astfel, raportat la sumele cuprinse în buget şi valoarea aproximativă a lucrărilor, respectiv 1.500 lei/bucată, propunem un tarif de bază în sumă de 20 lei/loc de parcare acoperit/lună, respectiv 240 lei/an pentru persoanele fizice şi 40 lei/lună/loc de parcare acoperit, respectiv 480 lei/an pentru persoanele juridice.

Atribuirea locuri de parcare de reşedinţă se va face conform regulamentului de atribuire, cu respectarea ordinii de priorităţi, iar pentru cazurile în care un loc de parcare este solicitat de mai multe persoane atribuirea se va face prin licitaţie publică cu strigare, iar pasul de supralicitare va fi de minim 5 lei/loc de parcare/an.

De asemenea, propunem asigurarea gratuităţii parcării doar pentru persoanele care sunt încadrate în grad de handicap grav sau accentuat sau persoanelor care au în întreținere o astfel de persoană, domiciliată la adresa solicitantului, spre deosebire de vechiul regulament care prevederea gratuitate pentru persoanele încadrate în orice grad de handicap.

Luând în considerare necesitatea folosirii mai eficiente a locurilor de parcare existente se impune dezvoltarea şi implementarea unui concept de organizare a parcărilor publice adecvat, deopotrivă, atât infrastructurii rutiere a municipiului cât şi numărului tot mai mare de autovehicule aflate în circulaţie. S-a propus astfel şi modificarea perioadei care asigură utilizarea locului de parcare, respectiv zilnic de la ora 17.00 până la ora 08.00, raportat la faptul că programul de lucru pentru majoritatea persoanelor încadrate în muncă este până la ora 16.00 sau 17.00. Beneficiarii locurilor de parcare vor putea folosi parcarea şi între orele 08.00 şi 17.00 fără să achite o taxă suplimentară, dar în cazul în care parcarea rămâne liberă, aceasta poate fi folosită de o altă persoană, până la ora 17.00. Vechiul regulament prevedea asigurarea utilizării locului de parcare începând cu ora 15.30.

A fost introdusă procedura de rezervare on-line a unui loc de parcare, care poate opera doar pentru locurile de parcare rămase libere în zonele de parcare de reşedinţă în care au fost atribuite locurile prin procedura iniţială de atribuire, în şedinţă publică. Locurile de parcare de reședință rămase libere în zonele atribuite vor fi vizualizate în sistem informatic pe site-ul Primăriei municipiului Bistrița, după alegerea locului de parcare şi efectuarea rezervării persoana interesată are posibilitatea să încarce toate documentele necesare atribuirii locului de parcare pe aplicaţie, sau acesta poate să se prezinte cu documentele în termen de 3 (trei) zile lucrătoare la Primăria municipiului Bistrița – Direcția Patrimoniu, pentru validarea rezervării locului de parcare dorit. Dacă documentele transmise on-line sau înregistrate la registratura Primăriei Bistrița – Direcția Patrimoniu sunt complete şi conforme cu regulamentul, se va efectua validarea rezervării, după care se achită taxa de parcare aferentă perioadei de valabilitate rămasă până la expirarea taxei.

De asemenea, s-a introdus posibilitatea rezervării locurilor de parcare din parcările de reşedinţă rămase libere în urma şedinţelor de atribuire, de către persoane juridice care au sediu sau punct de lucru într-un bloc de locuinţe arondat zonei de parcare, prin încheierea unui contract de rezervare, la tariful stabilit prin hotărâre a consiliului local, respectiv 1.200 lei/an/loc de parcare. Contractul de rezervare dă dreptul utilizării locului de parcare între orele 08.00 – 18.00, prin amplasarea unei tăbliţe de informare, după acest interval locul putând fi utilizat de alte persoane. Locurile de parcare din parcările de reşedinţă rămase libere în urma şedinţelor de atribuire/licitare, pot fi atribuite şi persoanelor fizice care locuiesc în locuinţe individuale, situate în vecinătatea zonelor de parcare de reşedinţă, dacă îndeplinesc condiţiile prevăzute de prezentul regulament, la tariful stabilit prin hotărâre a  consiliului local.

De asemenea, regulamentul a suferit modificări cu privire la dezafectarea plăcuţelor de rezervare a locurilor de parcare, respectiv locurile de parcare vor rămâne libere prin neplată, după trecerea unui termen de 10 zile de la expirarea valabilităţii tarifului, iar acestea vor putea fi atribuite altor persoane fizice/juridice, în ordinea înregistrării cererilor, atât prin registratura primăriei cât şi prin procedura rezervării on-line a acestora, chiar dacă plăcuţa de rezervare nu este demontată.

În vechiul regulament un loc de parcare se considera liber şi putea fi atribuit doar după ce plăcuţa de rezervare era demontată. Am propus şi reducerea taxei de refacere şi remontare a plăcuţelor, respectiv de la 50 lei la 30 de lei, indiferent de motivul unei astfel de solicitări. Considerăm necesară şi introducerea unei clauze exprese în regulamentul aferent parcărilor de reşedinţă conform căreia Primăria municipiului Bistriţa nu răspunde de eventualele daune intervenite în urma unor evenimente de circulaţiei sau de orice altă natură, în timp de autoturismul este parcat în locul de parcare pentru care se achită taxa de parcare, datorită solicitărilor de plată a daunelor cauzate autoturismelor pe perioada staţionării în locurile de parcare”.

Aici proiectul în detaliu.

Eugen Gheorghe

Eugen Gheorghe

A absolvit Facultatea de Litere, Secția Română-Engleză, a Universității București. A debutat în presă în 1996 la publicația Steaua Sport Magazin. A lucrat, de-a lungul timpului, la ziarul ProSport, postul de radio Europa FM, agenția de presă Mediafax, dar și la clubul de fotbal Gloria Bistrița, unde a fost purtător de cuvânt. Din 2011 scrie la Timp Online.
Eugen Gheorghe

Google Ads

Comentarii

  • veveritza

   ne comparam cu Tokio si New York.
   Cluj-Napoca, Tg Mures, Oradea sunt orase mai naspa decât al nostru.
   plus ca primarul nostru e mai taran în toate privintele decât al lor.

   (7)
  • Otilia

   Nu ne comparam cu Clujul,Tg Mures Și Oradea din aceasta cauza la noi tarifele o sa fie aproape injumatatite fata de cum sunt in aceste orase.

   (-5)
  • Mihai

   Singura soluție care sa elimine șoferi care cred ca parcarea din fata primăriei și din centrul vechi eate personală !!! Felicitări administrație pentru implementarea unor masuri normale !!!

   (2)
  • Zorro

   Ottilioooo… unde-i jumătatea??? La noi o sa fie 1 leu și la ei 1,3 lei… la noi 2 iar la ei 2,4 lei.
   Vine curtea de conturi și va spune ca nu poți taxa 1 pers de 2 ori pt același lucru!!! Eu plătesc parcare in municipiu… pe 1 an întreg… mai plătesc și cu ora???

   (-2)
  • Otilia

   Zorro e intre 0,50 de bani si 1 leu raportat la 1,3 lei si 2 lei… eu cred ca nu e mult sa platesti nici un leu pt 30 de min decat sa nu ai unde sa parchezi .

   (3)
  • Alexandru Marian Toniuc

   Din punctul meu de vedere nu este corect. Am facut si depus in august 2014 la registratura primariei un proiect de hotarare pentru modificarea acestei prevederi din „Regulamentul de organizare şi funcţionare a sistemului de parcare cu plată în Bistriţa”. Din pacate, dupa o tentativa in 2015, acest proiect nu a mai ajuns in discutia Consiliului Local pana astazi fara ca sa existe vreun motiv.
   https://www.timponline.ro/toniuc-proiecte-in-cl-parcari-cu-plata-sterilizarea-cainilor-finantarea-sportului-transport-public/
   Indiferent de aranjamentele actuale, in niciun caz asemenea contracte nu au in vedere nici utilitatea publica nici costul oportunitatii. Mult mai corect si mai simplu ar fi ca asemenea situatii sa fie tratate prin amplasarea unor parcometre. Acolo unde exista un interes pentru un anumit loc de parcare, sa existe si parcometru la care sa se plateasca un tarif, eventual diferentiat. In felul acesta, in loc ca pe locurile de parcare sa stea o placuta cu rezervat, vor sta cate 15-20-60 de minute masinile celor care au treaba in zona si Primaria va incasa cu siguranta mai mult decat ametitoarea suma de 2 lei pe zi cat e in prezent cazul in situatia contractelor incheiate cu diverse firme.

   (0)
 1. Jony

  Sa ne faca străzi+parcări…si apoi sa vina cu cerințe de nivelul asta. Nu mai are bani pentru salariile oamenilor care prestează servicii pentru primărie?
  Destul de rusinos … dar deja e un obicei.

  (9)
  • Mister

   Ideea e ca poate asa o sa ne putem scapa de trafiul asta infernal. Unii care stau la cativa m de casa ies in oras cu masinile si merg la munca. Numai la noi in tara oamenii se dau mari si tari ca au masini ca le folosesc oricand chiar si cand nu e neaparat necesar de ele pentru a se deplasa, dincolo le folosesc numai in cazuri strict de nevoie.

   (3)
  • Mina

   Asta e inceputul implementarii proiectului Transport public pe linia verde. Se rezolva , cu un singur proiect, reabilitarea si modernizarea infrastructurii rutiere, rețelele de utilități, problema aglomerației în trafic și a locurilor de parcare în zona centrala.

   (1)
  • mina antipersonal

   ai detonat bomba. ce infrastructura de linie verde in zona centrala? vezi-ti de drum

   (-1)
  • Rareș

   Lasă mai Mister că nu-i chiar așa. Sunt de 20 de ani dincolo și e chiar mai rău ca la noi. Nu-i mai ridicați atâta in slavi pe occidentali că nu sunt chiar așa cum credeți voi sau cum îi prezintă presa.

   (3)
 2. Alan Dala

  Eu mi-as dori sa faca primaria niste locuri de parcare cu suprataxa (puteti sa le ziceti VIP sau cum doriti). Sa fie cel putin un astfel de loc in fiecare parcare din zonele centrale si din orice alte zone aglomerate. In special pe langa banci, magazine, institutii, restaurane, baruri. Amenzile pentru cine parcheaza pe acele locuri fara sa plateasca, sa fie extrem de mari. Ar putea sa puna o taxa de 10-50 de lei pe ora, in functie de zona si de cat de aglomerata este zona. Cu cateva zeci de locuri de parcare cu suprataxa, primaria ar putea face mai multi bani intr-un an decat cu toate celelalte locuri de parcare la un loc. Pe viitor s-ar putea face licitatie pe internet pentru rezervarea unui astfel de loc intr-o anumita zi, intre anumite ore. Sunt sigur ca si suprataxate si tot ar fi mai mult ocupate. Din banii incasati pe acele locuri, s-ar putea face parcari subterane si parcari etajate.

  (4)
  • ovidiu

   Parca esti giovani becali care zicea ca ar trebui sa fie benzina 1000 de lei litrul ca sa circule doar el!

   (6)
  • Alan Dala

   Eu nu am zis ca vreau numai locuri de parcare cu tarife foarte mari. Deci nu vad cu ce i-ar deranja pe cei care vor sa se bata pe un loc de parcare cu 1 leu pe ora. Dar de ce sa nu fie locuri de parcare pentru cei care sunt dispusi sa dea mult mai mult? Eu as fi dispus si nu vad nimic rau in a pune in practica zicala: „dai un ban, dar stai in fata”. Cine vrea da, cine nu, nu!

   (2)
 3. ovidiu

  Salarii mai mari,pensii mai mari,parcari mai scumpe,benzina mai scumpa,inflatie,curs de schimb marit.Unde vreti sa ajungeti?De ce nu va comparati cu Parisul?Chiar vreti sa se care cei care produc si muncesc cu adevarat?Vreti sa ramaneti doar voi,bugetarii si pensionarii?Nu stie nimeni unde sa plateasca o parcare cu ora in oras iar voi veniti cu mariri de patru ori ?(asa cum va-ti crescut salariile de patru ori).O sa incasati mai putin pentru ca lumea nu o sa mai aiba bani de parcari si de alte prostii debitate de ciuma rosie.

  (4)
 4. Balan Marius - contribuabil

  D-le OVIDIU. Astazi esti total ! Ne bagi in sparieti de ne vom vaccina incet cu treaba buna impotriva ciumei rosii. Pe bune , este grava maladia ?

  (2)
  • ovidiu

   Atunci fa piste de biciclete si pentru amarati care nu lucra la STAT!Numarul de masini a crescut tot datorita ciumei prin renuntarea la taxa de mediu.Toate rablele din occident vin peste noi.

   (5)
 5. Adrian C.

  Unele māsuri trebuie luate chiar dacā sunt nepopulare.
  Parcarea cu platā in centrul Bistritei este una dintre ele, dar este absolut necesarā, pentru ca altfel orasul se sufocá. Indiferent in ce zona a orasului locuiesti, nu faci mai mult de 15 minute pânā in centru pe jos.
  Preturi parcare Copenhaga:
  – 22 lei/h in centru,
  – 12 lei/h la 1 km de centru
  – 7 lei/h la 2 km de centru
  – 5 lei/h la 3 km de centru
  Eu nu merg acolo cu masina niciodatā, merg cu trenul.
  Preturi parcare in Helsingør (oras cu 40.000 de locuitori) 10 DKK (6 lei/orā).
  Decizia de a introduce parcare cu platā in centrul bistritei este o decizie foarte bunā. Se intrā in normalitate.
  Totodatā nu trebuie uitat cā transportul in comun trebuie dezvoltat si diversificat.
  Politicienii trebuie sa aibā curaj sā ia masuri nepopulare ( plafonarea indemnizatiilor pt. mame si plafonarea pensiilor speciale, taxa de poluare, parcare cu platā etc.

  (3)
  • ovidiu

   Parcare cu plata in centru exista,dar nu este incasata de destepti pentru ca nu sunt modalitati de plata.

   (3)
 6. The passenger

  Mai eficient ar fi pt toata lumea ar fi sa fie primele 30 min gratuite, apoi 10 lei/h. Asta ar face ca locurile de parcare sa deserveasca f multi cetateni, avand in vedere ca toti se vor grabi sa isi rezolve problemele in 30 min. Totodata lumea ar fi multumita, ca poate parca gratis pentru timpul strict necesar rezolvarii unor probleme.

  (3)
  • Alan Dala

   Mai degraba s-ar rezolva daca s-ar pune si o taxa de intrare in zona centrala. Sa se delimiteze o zona in care sa nu poti intra decat pe baza de abonament sau achitand o taxa pe zi. Ar merge vreo 150 de lei pe luna daca isi fac abonament sau 30 de lei pe zi.
   Aceasta taxa sa fie numai pentru a intra in zona, pentru parcare sa se plateasca separat.

   (1)
 7. Mircea

  Ce va faceti cu lucratorii din zona industriala care au program 7-15-15,30 si care sunt mult mai numerosi decat cei care la ora 7 dorm dusi. Cand vin la ora 16 acasa, sa se plimbe obligatoriu pana pot sa -si ocupe parcarea platita. Cretule ai uitat programul din zona industriala????

  (-2)

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Toate comentariile vor fi moderate (aprobate manual).

Vă rugăm să respectați următoarele reguli:

 • 1. Să vă referiți doar la articolul la care postați comentariul.
 • 2. Folosiți un limbaj civilizat, fără injurii, calomnii, comentarii antisemite, xenofobe sau rasiste.
 • 3. Sunt interzise atacurile la adresa autorilor, dacă acestea nu au legatură cu textul.
 • 4. Autorul articolului poate fi criticat pentru eventuale greșeli, incoerență, lipsă de documentare etc.
 • 5. Numele folosit să nu fie nume de personalități ale vieții publice sau parodieri ale acestora.
Nerespectarea regulilor menționate mai sus va duce la ștergerea comentariilor, fără avertisment și fără explicații.